#HeyLucy

  1. Základné pojmy

 

1.1 Prevádzkovateľom webovej služby heylucy.sk je:

 

SQUELLA Company, s.r.o.

Sídlo: Dubová 6487/11 080 01 Prešov

IČO: 46962522

DIČ: 2023680637

Deň zápisu: 13. 1. 2013

Obchodný register: Okresný súd Prešov, odd:Sro, číslo vložky: 27239/P1.2 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") upravujú práva a povinnosti osôb využívajúcich ponuky na heylucy.sk (Zákazníkov), ako aj súvisiace právne vzťahy. Zákazníkom je každá fyzická osoba, ktorá sa registruje k užívaniu heylucy.sk (ďalej len "Zákazník").

 

1.3 Registráciou na užívanie heylucy.sk súhlasí Zákazník so znením týchto VOP.

 

1.4 Prevádzkovateľ vyvíja činnosť na obstarávanie úloh Zákazníka, vrátane obstarania (sprostredkovanie) tovaru alebo služieb (ďalej len spoločne "Služby"). Prevádzkovateľ koná na základe pokynu (Objednávky) Zákazníka a zaistí kúpu a dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb na účet Zákazníka.

 

1.5 Prevádzkovateľ poskytuje Služby na území a v časoch, ktoré sú špecifikované na www.heylucy.sk, pričom územie aj časy poskytovania Služieb môžu byť predmetom zmien.

 

1.6 Prevádzkovateľ nevystupuje ako odborník vo vzťahu k poskytovanej Službe. V prípade, že sú Zákazníkom vyžadujúce skúsenosť, Zákazník je povinný na túto skutočnosť Prevádzkovateľa vopred upozorniť a Prevádzkovateľ v takom prípade potvrdí, či s obstaraním takej úlohy súhlasí.

 

1.7 Prevádzkovateľ vykonáva obstaranie spravidla prostredníctvom svojich zamestnancov, môže však zveriť prevedenie obstarania úlohy Zákazníka aj tretej osobe, s čím Zákazník súhlasí.

 

1.8 Prevádzkovateľ je oprávnený VOP kedykoľvek jednostranne zmeniť či doplniť. V takomto prípade Prevádzkovateľ Zákazníka o zmene vhodnou formou informuje, napríklad informovaním na webových stránkach www.heylucy.sk. V prípade, že Zákazník so zmenou VOP nesúhlasí, môže do 30 dní odo dňa účinnosti zmeny VOP vypovedať Rámcovú zmluvu (ako je definovaná nižšie), a to s účinnosťou k okamihu doručenia výpovede Poskytovateľovi.

 

1.9 VOP sú platné a účinné vždy v znení uverejnenom a dostupnom na webových stránkach www.heylucy.sk/privacy. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti prípadne vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia VOP.

 

  1. ZMLUVNÉ VZŤAH PREVÁDZKOVATEĽA A ZÁKAZNÍKA

 

2.1 Registráciou Zákazníka a súhlasom s VOP dochádza medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkom k uzavretiu rámcovej zmluvy o poskytovaní Služieb (ďalej len "Rámcová zmluva"). Jednotlivé plnenia sú potom Prevádzkovateľom poskytovaná Zákazníkovi na základe objednávky urobené Zákazníkom v súlade s čl. 2 VOP (ďalej len "Objednávka"), čím dôjde k uzavretiu čiastkové zmluvy o poskytovaní Služieb (ďalej len "Zmluva").

 

2.2 VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť každej Rámcovej zmluvy a zmluvy.

 

2.3 Prevádzkovateľ nie je povinný Službu vykonať a je oprávnený vypovedať Rámcovú zmluvu a / alebo Zmluvu s okamžitou účinnosťou, ak je dokončenie úlohy, hoci potencionálne, v rozpore s právnymi predpismi (napr. Dodávka alkoholu mladistvým), nemravná alebo inak nevhodná, alebo zadanie alebo pokyn zákazníka vykazuje známky podvodného konania.

 

2.4 Zákazník si je vedomý toho, že v prípade, že objednaná Služba spočíva v sprostredkovaní kúpy tovaru, je Prevádzkovateľ iba sprostredkovateľom a nie výrobcom či predajcom tovaru objednávaného prostredníctvom internetovej služby. V tomto prípade nie je Prevádzkovateľ účastníkom zmluvného vzťahu medzi Zákazníkom a výrobcom či predajcom tovaru a zaisťuje len sprostredkovanie uzavretia zmluvy o kúpe tovaru medzi Zákazníkom a treťou osobou, prípadne dopravu tovaru Zákazníkovi a / alebo sprostredkovanie úhrady ceny za tovar. Za tovar a jeho kvalitu zodpovedá výhradne výrobca či predajca tovaru, nie Prevádzkovateľ, čo týmto Zákazník berie na vedomie.

 

2.5 Zákazník si je vedomý toho, že v prípade, že objednaná Služba spočíva v sprostredkovaní služieb poskytovaných treťou osobou, je Prevádzkovateľ iba sprostredkovateľom a nie poskytovateľom služieb objednávaných prostredníctvom interenetovej služby. V tomto prípade nie je Prevádzkovateľ účastníkom zmluvného vzťahu medzi Zákazníkom a poskytovateľom služby a zabezpečuje len sprostredkovanie uzavretia zmluvy medzi Zákazníkom a treťou osobou, a / alebo sprostredkovanie úhrady ceny za služby. Za poskytnuté služby a ich kvalitu je zodpovedný výhradne poskytovateľ služieb, nie Prevádzkovateľ, čo týmto Zákazník berie na vedomie.

 

2.6 K využívaniu internetových služieb je Zákazník povinný sa registrovať a vytvoriť si tak svoj zákaznícky účet, prostredníctvom ktorého následne realizuje svoje Objednávky jednotlivých úloh.

 

2.7 Objednávku je možné urobiť spôsobmi uvedenými na stránke www.heylucy.sk a to prostredníctvom vyplnenia formulára, telefonicky, emailom, alebo cez aplikáciu Facebook Messenger.

 

2.8 Po vykonaní Objednávky Zákazníkom, potvrdí Prevádzkovateľ prijatie Objednávky a oznámi Zákazníkovi termín dodania Služby a maximálnu cenu objednanej Služby. Konečná cena Služby bude zákazníkovi oznámená súčasne s oznámením o vykonaní Služby. Konečná cena nesmie prekročiť maximálnu cenu oznámenú Zákazníkovi v potvrdení o prijatí Objednávky podľa tohto odseku.

 

2.9 K uzavretiu zmluvy dochádza v okamihu, keď Zákazník oznámi Prevádzkovateľovi svoj súhlas s navrhnutým termínom plnenia a maximálnou cenou Služby.

 

2.10 Pokiaľ cena objednanej Služby nepresiahne 10 € vrátane DPH, dochádza k uzavretiu zmluvy už odoslaním Objednávky. Prevádzkovateľ je v takom prípade oprávnený začať poskytovať Službu iba na základe prijatej Objednávky bez predchádzajúceho potvrdenia maximálne ceny a termínu plnenia Služby zo strany Zákazníka.

 

2.11 Do potvrdenia Objednávky podľa čl. 2.9 VOP má Zákazník právo svoju Objednávku zrušiť, pričom oznámenie o zrušení Objednávky musí byť Poskytovateľovi doručené pred začatím poskytovania Služby. Po potvrdení Objednávky podľa 2.9 VOP už Zákazník nie je oprávnený svoju Objednávku zrušiť a je povinný uhradiť cenu za objednané Služby; už uhradená cena za Službu nebude Zákazníkovi vrátená. V prípade služieb podľa čl.2.10 VOP (Služby do 10 d vrátane DPH), je Objednávka záväzná ihneď po jej odoslaní a nie je možné ju zrušiť postupom podľa predchádzajúcej vety tohto článku.

 

2.12 Ak (i) dôjde k zrušeniu Objednávky Zákazníka v súlade s čl. 2.11 VOP veta prvá, a (ii) cena za objednané Služby bola už uhradená Zákazníkom, vráti Prevádzkovateľ cenu za objednané Služby v plnej výške na príslušný účet Zákazníka, a to najneskôr do 14 dní.

 

2.13 Zákazník nemá právny nárok na potvrdenie svojej Objednávky a poskytnutie Služby. Toto platí predovšetkým pre situácie, kedy je už vyčerpaná kapacita operátorov a pracovníkov internetovej služby, ktorí spracovávajú Objednávky Zákazníkov a ich vybavenie.

 

2.14 Prevádzkovateľ si za poskytnutie Služby (tj. Obstaranie záležitosti Zákazníka) účtuje odmenu podľa nižšie uvedeného cenníka:

 

Ceny sú účtované za čas, ktorý pracovník Prevádzkovateľa poskytovaním služby skutočne strávi. Ceny účtujeme po minútach:

 

Cena za 1 minútu práce 0.45 € vrátane DPH

 

Ceny pre predplatiteľov :

 

Cena za 1 minútu práce 0.35 € vrátane DPH

 

2.15 Ceny za vybrané Služby uvedené na webových stránkach www.heylucy.sk  sú orientačné, pretože každá Objednávka je iná a vyžaduje individuálny prístup.

 

2.16 Maximálnu cenu požadovanej Služby oznámi Prevádzkovateľ Zákazníkovi súčasne s potvrdením prijatia Objednávky podľa čl. 2.8 VOP, s výnimkou prípadov podľa čl. 2.10 VOP (Služby do 10 € vrátane DPH).

 

2.17 V cene za Službu nie je zahrnutá cena objednaného tovaru alebo služby poskytované tretími osobami. Cenu za tovar či služby poskytované tretími stranami Poskytovateľ Zákazníkovi tiež vopred oznámi a Zákazník ju pred začatím poskytovania Služby odsúhlasí, avšak s výnimkou postupu podľa čl. 2.10 VOP.

 

2.18 Zákazník sa zaväzuje cenu za objednané Služby uhradiť bankovým prevodom. Pre zaplatenie ceny za Službu zašle Prevádzkovateľ Zákazníkovi prostredníctvom emailu, sms alebo cez aplikáciu Facebook Messenger hypertextový odkaz na zaplatenie, alebo faktúru.

 

2.19 V prípade osobného prevzatia objednaného tovaru či služby Zákazníkom je po dohode možná aj platba v hotovosti alebo platobnou kartou prostredníctvom prenosného platobného terminálu. Pokiaľ Zákazník na mieste odmietne dodaný tovar či službu uhradiť, má Prevádzkovateľ právo si predmetný tovar ponechať a neodovzdať ho Zákazníkovi, resp. poskytnutie služby odmietnuť.

 

2.20 Zákazník môže byť vyzvaný na úhradu za objednanú Službu vopred (tj. pred dodaním služby).

 

2.21 Ak nie je medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkom dohodnuté inak, je Zákazník povinný uhradiť cenu Služby (tj. Odmenu za služby Virtuálneho asistenta ako sprostredkovateľa a cenu objednaného tovaru a / alebo služby) presahujúce 200 € pred poskytnutím Služby zo strany Prevádzkovateľa.

 

2.22 V prípade predplatenia Služieb poskytne Prevádzkovateľ Zákazníkovi zľavu z ceny poskytnutých Služieb podľa čl. 2.14 VOP. Bližšie podmienky pre poskytnutie zľavy sú uvedené na webových stránkach www.heylucy.sk.

 

2.23 Vzhľadom na charakter Služieb poskytovaných Virtuálnym asistentom, Zákazník odoslaním Objednávky žiada Prevádzkovateľa, aby začal s poskytovaním Služieb okamžite, resp. v termíne uvedenom v Objednávke, a Zákazník berie na vedomie a súhlasí s tým, že nie je oprávnený od Zmluvy odstúpiť od okamihu potvrdenia Objednávky, resp. od odoslania Objednávky v prípadoch postupe podľa čl. 2.10 VOP.

 

2.24 Objednávka Zákazníka musí obsahovať aspoň:

 

(a) špecifikáciu požadovanej Služby;

 

(b) požadovaný termín vykonania Služby;

 

(c) miesto doručenia tovaru alebo poskytnutie služby, ak je ich zaistenie predmetom Služby;

 

(d) údaje o kontaktnej osobe, ak to nie je Zákazník, vrátane telefonického spojenia.

 

2.25 Ak nie je Objednávka dostatočne určitá, vyzve Poskytovateľ Zákazníka k jej upresneniu.

 

2.26 Prevádzkovateľ po poskytnutí Služby zašle Zákazníkovi daňový doklad vzťahujúci sa k danej Službe (faktúra na tovar) na email Zákazníka zadaný pri registrácii do internetovej aplikácii a taktiež sprístupní daňový doklad v jeho zákazníckom účte prístupnom na www.heylucy.sk. Zákazník týmto vyjadruje svoj súhlas so zaslaním iba elektronického daňového dokladu za poskytnuté Služby.

 

  1. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

 

3.1 Všetky použitia internetovej služby, vrátane registrácie sú bezplatné. Zákazník hradí Poskytovateľovi iba cenu za Služby poskytnuté Poskytovateľom. Zákazník ďalej znáša poplatky podľa aktuálneho tarifu svojho operátora, v prípade komunikácie prostredníctvom SMS či telefónneho hovoru. Zákazník ďalej hradí cenu za tovar alebo služby dodávané, resp. poskytované tretími osobami.

 

3.2 Zákazník týmto vyhlasuje, že:

 

(a) je plne svojprávny k používaniu internetovej služby;

 

(b) všetky údaje, ktoré poskytuje Prevádzkovateľovi, sú pravdivé, úplné, presné a správne;

 

(c) pred začatím užívania Virtuálneho asistenta sa dôkladne zoznámil s VOP, ich obsahu úplne rozumie a s VOP súhlasí.

 

3.3 Zákazník sa zaväzuje, že:

 

(a) nebude používať internetové služby, ak by ich použitím z jeho strany došlo k porušeniu právnych predpisov;

 

(b) ak je mu menej ako 18 rokov, nebude Virtuálneho asistenta využívať na účely, pri ktorých je podmienkou minimálny vek 18 rokov.

 

3.4 Zákazník je povinný pri využívaní internetových služieb poskytovať a udávať len pravdivé, úplné a presné údaje. V prípade porušenia tejto povinnosti Prevádzkovateľ nezodpovedá za fungovanie internetových služieb ani za poskytnutie objednanej Služby.

 

3.5 Programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace internetovú aplikáciu, vrátane fotografií, sú chránené autorským právom. Zákazník sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať alebo neoprávnene použiť (napr. uchovávať, upravovať, šíriť) programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetovú aplikáciu.

 

3.6 Zákazník nie je oprávnený pri používaní internetovej aplikácie používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku a fungovanie internetovej aplikácie. Internetovú aplikáciu je možné užívať len v rozsahu, ktorý je v súlade s jeho účelom a ktorý nepoškodzuje Prevádzkovateľa či práva tretích osôb a nie je v rozpore s oprávnenými záujmami Prevádzkovateľa ani tretích osôb, najmä ďalších Zákazníkov.

 

3.7 Zákazník sa zaväzuje využívať internetovú aplikáciu len pre svoju osobnú potrebu a nevyužívať umývanie ani žiadnu jej časť pre komerčné účely.

 

3.8 Zákazník nie je oprávnený používať užívateľské účty iných Zákazníkov.

 

3.9 Zákazník prehlasuje, že je zákonným držiteľom bankového účtu, ktorý využíva na úhradu Služieb poskytnutých Prevádzkovateľom.

 

3.10 Zákazník si je vedomý toho, že kliknutím na niektoré odkazy v rámci internetovej aplikácie môže dôjsť k opustenie webových stránok www.heylucy.sk a / alebo k presmerovanie na webové stránky iného subjektu než Prevádzkovateľa a / alebo do inej mobilnej aplikácie (napr . platobná brána).

 

3.11 Zákazník je zodpovedný za všetky straty, ktoré spôsobí Prevádzkovateľovi alebo tretej osobe, na základe neoprávneného použitia internetovej aplikácie.

 

3.12 V prípade, že za účelom poskytnutia objednanej Služby zverí Zákazník pracovníkom Prevádzkovateľa akúkoľvek hnuteľnú vec (napr. akýkoľvek prístroj, zariadenie atď.), Je Zákazník povinný takúto hnuteľnú vec poistiť. V prípade, že hnuteľná vec zverená pracovníkovi Prevádzkovateľa poistená nebude, zodpovedá za prípadné škody na tejto hnuteľné veci výhradne Zákazník.

 

  1. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY A PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA

 

4.1 Prevádzkovateľ prehlasuje a Zákazník berie na vedomie, že tieto VOP sú určené pre Objednávky Služieb spotrebiteľom, tj. Sú určené výhradne pre tzv. Spotrebiteľské zmluvy podľa ust. § 1810 zák. č. 89/2012 Zb., občianskeho zákonníka, (ďalej len "OZ").

 

4.2 Zákazník je oprávnený Služby reklamovať písomným oznámením odoslaným elektronicky na adresu office@heylucysk alebo písomne na adresu sídla Prevádzkovateľa. K reklamácii je nutné priložiť doklad o poskytnutí Služby.

 

4.3 Zákazník je povinný reklamovať poskytnuté Služby u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu po tom, čo mal možnosť vadu zistiť, avšak najdlhšie do 3 mesiacov od poskytnutia Služby.

 

4.4 Zákazníci sa môžu obrátiť so sťažnosťou na Slovenskú obchodnú inšpekciu (www.soi.sk), orgán štátneho dozoru pre oblasť ochrany spotrebiteľa.

 

4.5 K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov zo zmluvy o poskytovaní služieb je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov, internetová adresa: http://www.soi.sk alebo je možné spor riešiť online prostredníctvom na to určenej platformy dostupnej na  adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK.

 

  1. PRÁVA A POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA

 

5.1 Prevádzkovateľ vynaloží všetko úsilie na to, aby objednané Služby boli Zákazníkovi poskytnuté v termíne stanovenom Zákazníkom v Objednávke.

 

5.2 V prípade, že Zákazník nebol spokojný s poskytnutou Službou a túto skutočnosť, spolu s odôvodnením, písomne oznámi Prevádzkovateľovi prostredníctvom kontaktov uvedených na www.heylucy.sk v sekcii "Kontakty", bude mu predmetná Služba poskytnutá v primeranej zľave podľa vzájomnej dohody. V prípade, že cena za objednané Služby už bola uhradená, vráti Prevádzkovateľ rozdiel za objednané Služby v plnej výške Zákazníkovi, a to najneskôr do 14 dní odo dňa riadneho uplatnenia reklamácie.

 

5.3 V prípade, že má Prevádzkovateľ dôvodné podozrenie, že Zákazník užil či užíva internetovú službu v rozpore s podmienkami užívania internetovej služby, a to najmä ak neoprávnene využil postup podľa čl. 5.2 vyššie, má Prevádzkovateľ právo odstúpiť od Rámcovej zmluvy a zrušiť zákaznícky účet príslušného Zákazníka.

 

5.4 Prevádzkovateľ nezaručuje neobmedzený prístup na webové stránky www.heylucy.sk ani neobmedzené fungovanie internetovej aplikácie.

 

5.5 Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za škody spôsobené vyššou mocou ani za výpadky internetovej aplikácie.

 

5.6 Prevádzkovateľ nezodpovedá za tovar alebo služby poskytované tretími stranami (tj. Subjekty odlišnými od Prevádzkovateľa), a to vrátane prevádzkovateľov platobných systémov alebo doručovateľov (kuriérov), ktorí nie sú v zmluvnom vzťahu s Prevádzkovateľom, ani za akékoľvek následky ich konania, či práva a povinnosti s týmito službami a tovarom spojené.

 

5.7 Prevádzkovateľ nezodpovedá za nezávadnosť a bezpečnosť webových stránok www.heylucy.sk. Prevádzkovateľ nezodpovedá Zákazníkovi za škodu vzniknutú pri používaní internetovej služby, vrátane škody pri sťahovaní obsahu z webových stránok www.heylucy.sk, škody vzniknuté prerušením prevádzky alebo poruchou webových stránok www.heylucy.sk, škody spôsobené vírusmi a / alebo v spojení so stratou dát Zákazníka.

 

5.8 Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za škodu vzniknutú Zákazníkovi v dôsledku zásahov tretích osôb do webových stránok www.heylucy.sk alebo v dôsledku použitia internetovej aplikácie v rozpore s jej určením alebo v dôsledku neoprávneného prístupu k prenosom a dátam Zákazníka.

 

5.9 Prevádzkovateľ je oprávnený neustále a kedykoľvek monitorovať obsah webových stránok www.heylucy.sk, k čomu je oprávnený využívať aj akékoľvek služby tretích strán.

 

5.10 Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek obmedziť alebo ukončiť prístup Zákazníka do jeho zákazníckeho účtu internetovej aplikácie a / alebo s okamžitou účinnosťou vypovedať Rámcovú zmluvu uzatvorenú so Zákazníkom.

 

  1. Záverečné ustanovenia

 

6.1 Všetky právne vzťahy vznikajúce na základe alebo v súvislosti s používaním internetovej služby sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, že by právny vzťah vznikajúci na základe alebo v súvislosti s používaním Virtuálneho asistenta obsahoval medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva Zákazníka, ako spotrebiteľa, vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

6.2 Ak je alebo ak sa stane niektoré z ustanovení VOP neplatným alebo neúčinným, namiesto takýchto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou niektorého ustanovenia nie je dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení.

 

6.3 Ak nebude dohodnuté inak, všetká korešpondencia súvisiaca s používaním internetovej služby musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, prípadne osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb. Zákazníkovi je doručovaný na adresu elektronickej pošty uvedená Zákazníkom v registračnom dotazníku. Správa je v prípade doručovania elektronickou poštou považovaná za doručenú okamihom prijatia na server prichádzajúcej pošty. Správa doručovaná osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb je považovaná za prijatú prevzatím zásielky adresátom, prípadne odmietnutím prevzatia zásielky adresátom. V prípade doručovania prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb je zásielka považovaná za doručenú tiež uplynutím lehoty desiatich (10) dní od uloženia zásielky a danie výzvy adresátovi na prevzatie uloženej zásielky, ak dôjde k uloženiu zásielky u prevádzkovateľa poštových služieb, a to aj v prípade, že sa adresát o uložení nedozvedel.

 

6.4 Tieto VOP nadobúdajú účinnosť deň po zverejnení, ak nie je výslovne uvedený neskorší deň.

 

Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 13.12. 2018

 

V Prešove dňa 13.12. 2018

Messenger

Zadaj úlohu pre Lucy cez Messenger

Telefón

Office : +421 911 311 213

Email

Office :
Site :

Sociálne siete